Regulamin sklepu


§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy grawer.prdevices.pl [„Sklep”] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu [„Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest Piotr Reczyński PRDevices [„firma”, „sprzedawca”] z siedzibą w Łodzi, przy ul. Stefana 8/15 91-463 oraz pracownią w Łodzi przy ul. Krzyżowej 2/8 91-457. NIP:726-244-76-39. Dane kontaktowe: adres poczty kontakt@prdevices.pl; telefon: 797 296 404.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy firmą a Klientem jest akceptacja przez Klienta Regulaminu.

4. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień na produkty, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
i. komputer wyposażony w system operacyjny OSX lub Windows XP, 7, 8 lub nowszy z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
ii. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Sklep okazjonalnie, na podstawie postanowień odrębnych regulaminów może wprowadzać promocje na towary, akcje wyprzedażowe oraz specjalne ceny na zamówienia, usługi transportowe.


§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać po uprzednim utworzeniu bezpłatnego konta Klienta lub bez rejestracji poprzez formularz transakcyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu, wybierając opcję koszyka „Zakupy bez rejestracji”. Złożenie zamówienia traktowane jest każdorazowo jako złożenie oferty kupna.

2. W przypadku dokonywania zakupu bez rejestracji Klienta poprzez formularz transakcyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest:
i. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem,
ii. umieszczenie wybranych towarów w koszyku poprzez kliknięcie „DODAJ DO KOSZYKA”,
iii. przejście do formularza transakcyjnego poprzez kliknięcie „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”,
iv. podanie przez Klienta informacji, które zawarto w formularzu transakcyjnym, tj.
a. adres poczty elektronicznej – w celu weryfikacji Klienta oraz na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia;
b. firmę Klienta, numer NIP, siedzibę Klienta lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej Klienta – w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
c. imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu, numer telefonu – na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia.
d. informacji potrzebnych do zrealizowania spersonalizowanego zamówienia jak wstępne określenie treści do graweru itp.
v. złożenie oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem: „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego grawer.prdevices.pl i akceptuję jego treść.”

3. W przypadku dokonywania zakupu po uprzednim utworzeniu bezpłatnego konta Klienta warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest:
i. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem,
ii. zalogowanie się na konto Klienta,
iii. umieszczenie wybranych towarów w koszyku poprzez kliknięcie „DODAJ DO KOSZYKA”,
iv. przejście do formularza transakcyjnego poprzez kliknięcie „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”,
v. wypełnienie formularza zamówienia,
vi. złożenie oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem: „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Grawerton.pl i akceptuję jego treść.”

4. Na każdym etapie składania zamówienia Klient może je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze dodawanym do koszyka w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy oraz promocjom jakim podlega.

6. Każde zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane bezpośrednio po wpłynięciu, wysłaniem odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail oraz nadaniem statusu „nowe zamówienie” na koncie Klienta w sytuacji gdy Klient dokonuje zakupów przy pomocy stworzonego konta.


§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
i. przelewem bankowym – wówczas Sklep przygotowuje wizualizację projektu drogą e-mail do akceptacji. Po akceptacji Klienta przedmiot zamówienia zostaje wysłany na adres wskazany przez Klienta.
ii. płatnością online – za pośrednictwem serwisu Przelewy24, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu DotPay) w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowę uznaje się za niezawartą,
iv. przedpłatą – wówczas Sklep przygotowuje wizualizację projektu drogą e-mail do akceptacji. Po akceptacji Klienta przedmiot zamówienia zostaje wysłany na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym na podstawie wystawionej faktury pro-forma/zamówienia sprzedaży,
v. przelewem bankowym – przedpłatą: wówczas Sklep przygotowuje wizualizację projektu drogą e-mail do akceptacji. Po akceptacji Klienta przedmiot zamówienia zostaje wysłany na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym na podstawie wystawionej faktury pro-forma/zamówienie sprzedaży.
vi. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto.

3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

4. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostaw. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.

5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.


§4 Wysyłka towaru

Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm wysyłkowych w terminie do 5 dni roboczych licząc:
od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunek bankowy Sklepu w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelew/przedpłata pod warunkiem zaakceptowania przez Klienta wizualizacji projektu.


§5 Reklamacje

1. Firma dokłada wszelkich starań, aby oferowane towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, Poz. 1025, ze zm., dalej: „k.c.”) bądź były niezgodne z umową, Firma ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wadę towaru na zasadach określonych w przepisach k.c. dotyczących rękojmi zmodyfikowanych na podstawie art. 588 §1 zd. pierwsze k.c. niniejszym Regulaminem, a Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. W przypadku gdy towary posiadają wadę fizyczną, Firma odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania towaru Klientowi.

3. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Firmy o wadzie w terminie 14 dni od wydania towaru, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Firmy w terminie 7 dni po jej stwierdzeniu.

4. W przypadku wady fizycznej towaru, Klient może żądać wyłącznie usunięcia wady towaru. Jeżeli usunięcie wady towaru jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w szczególności przewyższających cenę towaru, Firma w razie uznania reklamacji za zasadną wymieni towar na wolny od wad.

5. Klient zgłasza reklamację elektronicznie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@prdevices.pl.

6. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Firma niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

7. Firma w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Klienta z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Firmy.


§6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje:
  Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§7 Obowiązki informacyjne

1. Firma wskazuje, iż :
a. do otrzymywania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz powiadomień w przedmiocie realizacji zamówienia na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
b. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Firmy następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Firmy; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
c. treści cyfrowe, składające się na usługę nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Klienta;
d. Firma informuje, że dla prawidłowego świadczenia usługi typu Newsletter, w szczególności w celu ustalenia osobistych preferencji Klienta i jak najlepszego dostosowania wysyłanych treści cyfrowych do preferencji Klienta, Firma korzysta z plików Cookies, a także z innych danych pozyskanych od dostawców narzędzi informatycznych, służących do gromadzenia informacji o użytkownikach sieci Internet. Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies – w tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

2. Regulamin Klientów są dostępne na stronie internetowej www.grawer.prdevices.pl.

3. Firma porozumiewa się z Klientami telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania w tym celu danych przez Klienta.


§8 Zmiany regulaminu

1. Firma zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
i. zmiany podmiotowej po stronie Firmy,
ii. zmian systemu technologicznego, obsługującego Sklep,

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Firmę na stronie internetowej www.grawer.prdevices.pl z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

3. Obowiązująca wersja Regulaminu dla Klientów oraz informacje o zmianach Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.grawer.prdevices.pl


Sklep prowadzony jest przez:

Piotr Reczyński PRDevices
Siedziba: ul. Stefana 8/15, 91-463 Łódź • Pracownia: ul. Krzyżowa 2/8, 91-457 Łódź

Shopping Cart